logo
logo

STRETCHED COMPANY BV

Kerkstraat 2,

4023 AP Rijswijk gld

Algemene voorwaarden Stretched Company BV


Artikel 1 - Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtnemer: Stretch Company BV ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80465129

Opdrachtgever: de persoon, onderneming of instantie die de opdracht voor de werkzaamheden verstrekt

Coach: Eén van de coaches van Stretch Company BV

Coachee: degene die door één van de coaches van Stretched Company BV in sessies of -trajecten wordt gecoacht of begeleidt.

Diensten: alle door opdrachtnemer aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten waaronder coaching gesprekken en coachingprogramma’s en andere vormen van begeleiding, training, workshops en sessies dan wel advisering. Alles in de ruimste zin des woord, alsmede alle andere ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever zijn verricht

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij opdrachtnemer diensten aanbiedt of levert. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen;

2.2 Niet alleen opdrachtnemer maar ook alle personen of ondernemingen die bij de uitvoering van enige opdracht voor de opdrachtgever zijn betrokken, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen;

2.3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever;

2.4. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3. Offertes

3.1. De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd (dit mag per e-mail);

3.2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven;

3.3. Offertes zijn gebaseerd op de bij opdrachtnemer beschikbare informatie

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

4.1. Met de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten leiden voor opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, waarbij opdrachtnemer gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van opdrachtnemer verlangd kan worden.

4.2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met de opdrachtgever geschieden;

4.3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen;

4.4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn;

Artikel 5. Contractduur en opzegging

5.1. Als de tussen partijen gesloten overeenkomst betrekking heeft op het meer dan eenmaal leveren van dezelfde prestatie, wordt deze geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

5.2 Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Indien de duur van de opdracht een jaar of langer is, dienen partijen een opzegtermijn van tenminste 3 maanden in acht te nemen.

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst

6.1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen de overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig aanpassen;

6.2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen;

6.3. Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal opdrachtnemer de opdrachtgever hierover tevoren inlichten;

6.4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 7 - Annulering/ verhindering/beëindiging van de overeenkomst

7.1. Opdrachtnemer heeft het recht om zonder opgave van reden een dienst te annuleren of deelname van een opdrachtgever te weigeren dan wel de door de opdrachtgever aangewezen coachee te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan opdrachtnemer betaalde bedrag;

7.2. Annulering door de opdrachtgever van de opdracht kan tot 4 weken voor aanvang van de dienst kosteloos geschieden. Bij niet annulering is de opdrachtgever verplicht het totaalbedrag van de dienst te voldoen.

7.3. Bij annulering binnen 4 weken tot en met 1 week voor aanvang van de dienst is opdrachtnemer gerechtigd om 50% van het verschuldigde bedrag in rekening te brengen en bij annulering binnen een week het volledige bedrag.

7.4. Ingeval de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen coachee na aanvang van de dienst de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling, tenzij de bijzondere omstandigheden van het geval, naar het oordeel van opdrachtnemer, anders rechtvaardigen.

7.5. Een individueel begeleidings- of coachgesprek kan tot 48 uur voor aanvang van het gesprek kosteloos worden afgezegd c.q. verplaatst. Bij afzegging c.q. verplaatsing binnen 48 uur is opdrachtnemer gerechtigd om het volledige tarief dat is afgesproken voor het gesprek in rekening te brengen met een minimum van 90 euro. Indien de opdrachtgever dan wel de aangewezen coachee niet op het geplande gesprek verschijnt, worden dezelfde tarieven gehanteerd.

7.6. Als één der partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekort komende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald

Artikel 8 - Aansprakelijkheid

8.1 Alle trajecten van Stretched Company BV zijn resultaatgericht. Opdrachtnemer kan het resultaat echter nooit garanderen.

8.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade of letsel voortvloeiend of verband houdende met de opvolging door opdrachtgever/coachee van de door de coach verstrekte adviezen. Behalve wanneer sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de coach.

8.3 Bij het aanvaarden van coaching en begeleiding van opdrachtnemer heeft de opdrachtgever/coachee kennis genomen van deze algemene voorwaarden en is opdrachtgever/coachee op de hoogte dat coach geen arts, medisch specialist, psychiater of psycholoog is. Er wordt geen medische diagnose gesteld, er worden geen geneesmiddelen voorgeschreven en geen medische diensten geleverd. Alle sessies zijn gebaseerd op coaching methodes van bekende, gedocumenteerde en aanvaarde methodes.

8.4 Opdrachtgever/coachee verklaart:

Dat u op de hoogte bent dat dit werk complementair is aan erkende zorgdisciplines. De diensten van Stretched Company BV zijn geen vervanging van behandelingen van een arts en/of specialist.

Dat u begrijpt dat coaching geen vervanging is voor medische zorg of GGZ.

Dat coachee heeft begrepen dat de diensten van Stretched Company BV door opdrachtgever op vrijwillige basis wordt aanvaard, zonder garanties.

8.5. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft;

8.6. In afwijking van hetgeen in voorgaand lid van dit artikel is bepaald wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag,

8.7. Indien door of in verband met het verrichten van diensten door opdrachtnemer of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor opdrachtnemer aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door opdrachtnemer afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering, met inbegrip van het eigen risico dat opdrachtnemer in verband met die verzekering draagt.

8.8. Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

Artikel 9 - Vertrouwelijk

9.1. De sessies kunnen worden opgenomen door middel van een geluids- of video opname. Hiervoor zal altijd vooraf toestemming worden gevraagd aan coachee. Deze opname zijn voor eigen studie en voor de bescherming van de coachee en coach. Geen van deze opnames zullen openbaar worden gemaakt zonder schriftelijke goedkeuring van de coachee.

Artikel 10 - Geheimhouding

10.1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

10.2. Aan de opdracht zal door opdrachtnemer niet zonder toestemming van de opdrachtgever extern gerefereerd worden.

Artikel 11 - Intellectuele eigendom

11.1. Voor zover auteurs-, merk-,modellen,- handelsnaam-, of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op de door opdrachtnemer ter uitvoering van de overeenkomst geleverde diensten, is en blijft opdrachtnemer houder respectievelijk eigenaresse van deze rechten. De opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-,merk-, model-,handelsnaam-, en andere aanduidingen niet wijzigen of verwijderen;

11.2. Opdrachtnemer behoudt het recht om de bij de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 12 - Persoonsgegevens

12.1 Door het aangaan van een overeenkomst met opdrachtnemer wordt aan opdrachtnemer toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen

persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal opdrachtnemer uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten.

13 - Toepasselijk recht

13.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing waarvan de rechtbanken bij uitsluiting bevoegd zijn met betrekking tot geschillen, onenigheden, procedures of juridische claims van welke aard dan ook met betrekking tot de geleverde dienst of de overeenkomst.


Artikel 14 - Wijziging van de voorwaarden

14.1 STRETCHED COMPANY is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

14.2 Op een bestaande rechtsverhouding tussen STRETCHED COMPANY en cliënt zullen naderhand door STRETCHED COMPANY gewijzigde voorwaarden pas van toepassing zijn vanaf het sluiten van een nieuwe overeenkomst tussen partijen.